درباره ایما

درباره ایما

ایما هیچوقت زاده نشد؛ ایما خلق شد.

ترکیب چند تفکر که بعد از مدتی کوتاه یکی شدند و هدف‌های مشترک خود را پی‌در‌پی به ثمر نشاندند.

ما در ایما، فعالیت‌هایی در زمینه تبلیغات دیجیتال و بازاریابی دیجیتالی انجام می‌دهیم. اما مهم‌تر از همه این خدمات، ما در ایما هر روز پیشرفت می‌کنیم و با هم بر روی لبه تبلیغات نوین قدم بر می‌داریم.

تیم هنری با سابقه اما جوان ایما، قادر است هر نوع سلیقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد و تیم بازاریابی ایما، دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین راهکارها را برای موارد مختلف ارائه دهد.

به گواه مشتریان ایما، پیوستن به ایما کار ساده‌ای محسوب می‌شود اما کار سخت، جدا شدن از ایماست.

مشتریان ما